Opracowanie innowacyjnego jednolitego systemu rejestracji i archiwizacji danych przeznaczonego do stosowania w sieciach energetycznych...

naglowek

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnego jednolitego systemu rejestracji i archiwizacji danych przeznaczonego do stosowania w sieciach energetycznych poprzez przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych dotyczących innowacyjnych algorytmów predykcji zakłóceń opartych na teorii sieci neuronowych, umożliwiającego analizę zebranych danych w opracowywanym systemie rejestracji w celu poprawienia niezawodności systemu energetycznego i zmniejszeniu strat przez redukcję czasu wyłączeń.

Umowa nr: UDA-RPSL.01.02.00-24-061G/17-02

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu rejestracji i archiwizacji danych HDC (Historical Data Concentrator) przeznaczonego do stosowania w sieciach energetycznych przeprowadzenie prac B+R poprzez opracowanie i przeprowadzenie badań nad innowacyjnymi algorytmami predykcji zakłóceń opartych na teorii sieci neuronowych, umożliwiających analizę zebranych danych w opracowywanym systemie rejestracji w celu poprawienia niezawodności systemu energetycznego i zmniejszeniu strat przez redukcję czasu wyłączeń.

Kluczowym elementem składowym projektu będą algorytmy oparte na teorii sieci neuronowych, które umożliwią analizę archiwizowanych danych pod kątem predykcji zachowania się systemu energetycznego. Sieć neuronowa może zostać w taki sposób nauczona, że stanie się modelem rozpatrywanego systemu energetycznego, dzięki czemu będzie możliwe przewidzenie zachowania sieci energetycznej. Można to wykorzystać do nadzoru nad pracą systemu energetycznego, jak również do awarii systemu.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu i zrealizowaniu zadań związanych z zakresem projektu badawczego uzyskaliśmy korzyść w postaci przewagi konkurencyjnej jako nowe i funkcjonalne rezultaty projektu tj.: kompleksowość urządzenia polegającą na procesie pozyskania danych zakłóceniowych z różnych urządzeń z różnych urządzeń ( różnych producentów). Jednocześnie zapewniona została odpowiednia korelacja czasowa, analiza danych pochodzących z różnych źródeł i miejsc układu elektroenergetycznego. Pozwoliło to na ujednolicenie standardu oprogramowania do analizy poawaryjnej. W proponowanym przez nas urządzeniu wyróżniki konkurencyjności tj.: a) możliwość pozyskania danych zakłóceniowych z różnych urządzeń; b) składowanie danych synchronicznie.

Wartość projektu:

1 728 371,94 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:

765 578,03 zł
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice