Dotacje Volen S.A.

Dotacja 1

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Tytuł projektu:

 

"Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych
 oraz wdrożenie ich wyników w firmie VOLEN S. A."

 

Przedmiot projektu: W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace koncepcyjno-eksperymentalne oraz badania i testy, które przyczynią się do opracowania nowych rozwiązań technicznych układów wyłączników wyposażonych w sterownik zabezpieczeniowy odpływu. Wyniki prac i badań zostaną wdrożone do produkcji w firmie Volen, przez co przyczynią się do budowania przewagi konkurencyjnej firmy.


Cel projektu: opracowanie i rozwój innowacyjnego wyrobu – sterownika zabezpieczeniowego odpływu i uzyskanie niskiego kosztu jego wytwarzania

Obecnie na rynku oferowane są urządzenia zabezpieczające linie elektryczne zasilające silniki bazujące na urządzeniach pełniących pojedyncze funkcje zabezpieczające z nastawami parametrów wykonywanymi ręcznie, wymagające ciągłej, bezpośredniej obsługi. Celem szczegółowym projektu jest realizacja prac badawczych, których wynikiem będzie zdobycie wiedzy i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na opracowaniu sterownika zabezpieczającego odpływów linii elektrycznych zasilania silników i innych odbiorników energii elektrycznej pozwalającego na uzyskanie następujących cech tj.:

  • zabezpieczenie odpływu do urządzeń odbiorczych dla sieci trójfazowej prądu przemiennego obwodów zasilania trójfazowych silników indukcyjnych przed skutkami przeciążeń, zwarć, asymetrii prądu obciążenia oraz nadmiernego wzrostu temperatury.
  • kontrola rezystancji izolacji torów głównych i kabli zasilających,
  • sterowanie odpływem za pomocą sterownika programowalnego PLC na podstawie zewnętrznych sygnałów,
  • realizacja funkcji przekaźnika bezpieczeństwa w celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego układu,
  • zdalna parametryzacja funkcji sterownika i odczyt danych.

 

Nazwa beneficjenta :

VOLEN S. A.

Wartość projektu :

3 624 156,00 PLN

Udział Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:

1 982 894,15 PLN

Okres realizacji :

2013 - 2015

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej informacji na temat funduszy unijnych na stronach :

 

Program Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kontakt w sprawie Projektu :

poig@volensa.eu

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
 „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Dotacja 2

Naglowek UE

Volen

Tytuł projektu:

 

"Opracowanie innowacyjnego jednolitego systemu rejestracji i archiwizacji danych przeznaczonego do stosowania w sieciach energetycznych poprzez przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych dotyczących innowacyjnych algorytmów predykcji zakłóceń opartych na teorii sieci neuronowych, umożliwiającego analizę zebranych danych w opracowywanym systemie rejestracji w celu poprawienia niezawodności systemu energetycznego i zmniejszeniu strat przez redukcję
czasu wyłączeń"

 

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu rejestracji i archiwizacji danych HDC (Historical Data Concentrator) przeznaczonego do stosowania w sieciach energetycznych przeprowadzenie prac B+R poprzez opracowanie i przeprowadzenie badań nad innowacyjnymi algorytmami predykcji zakłóceń opartych na teorii sieci neuronowych, umożliwiających analizę zebranych danych w opracowywanym systemie rejestracji w celu poprawienia niezawodności

systemu energetycznego i zmniejszeniu strat przez redukcję czasu wyłączeń. Kluczowym elementem składowym projektu będą algorytmy oparte na teorii sieci neuronowych, które umożliwią analizę archiwizowanych danych pod kontem predykcji zachowania się systemu energetycznego. Sieć neuronowa może zostać w taki sposób nauczona, że stanie się modelem rozpatrywanego systemu energetycznego, dzięki czemu będzie możliwe przewidzenie zachowania sieci energetycznej. Można to wykorzystać do nadzoru nad pracą systemu energetycznego, jak również do awarii systemu.

 

 

 

Nazwa beneficjenta :

VOLEN S. A.

Udział Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:

765 578,03  PLN

Okres realizacji :

2018 - 2020

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej informacji na temat funduszy unijnych na stronach :

www.scp-slask.pl 

www.mapadotacji.gov.pl

Kontakt w sprawie Projektu :

poig@volensa.eu

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”


 „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 

VOLEN S.A.
ul. Budowlana 5G 
40-301 Katowice

T: +48 32 793 71 98 
F: +48 32 793 71 99

E: biuro@volensa.eu
NIP: 637-217-07-30

REGON: 121318866 
GIOŚ: E0016186WZBW

www.volensa.eu

Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362545. Kapitał zakładowy: 100 000 zł. wpłacony w całości.